×
Wyszukaj w serwisie
×

GMINNI REALIZATORZY PROGRAMU „UNPLUGGED”

W dniach 7 - 8.11.2019r. 17 nauczycieli z gminy Lewin Brzeski uczestniczyło w szkoleniu programu profilaktycznego„ Unplugged”, rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie to było możliwe dzięki wsparciu Burmistrza Lewina Brzeskiego, który zorganizował i w całości sfinansował szkolenie. Program ten zapobiega problemom związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież. Oparty jest na modelu wszechstronnego wpływu społecznego, adresowany do uczniów w wieku 12 – 14 lat.

Wykorzystywane w „Unplugged” strategie działań profilaktycznych obejmują: rozwijanie umiejętności życiowych uczniów, korygowanie błędnych przekonań normatywnych (edukacja normatywna) oraz przekazywanie wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. Program uwzględnia także wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych oraz odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej, która konieczna jest w ustalaniu celów oddziaływań profilaktycznych adresowanych do młodzieży. 

Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone przez nauczyciela w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu. Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak: konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim, wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowanie podatności na alkohol w zależności od płci, przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi, wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów, umiejętność komunikowania swoich emocji oraz asertywnej obrony swoich racji, a także umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Zajęciami objęci są również rodzice. Podczas spotkania poruszane będą następujące kwestie: informacje na temat uwarunkowań psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania, rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków, konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny, asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Bardzo dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tak merytorycznym szkoleniu i otrzymaniu gotowych materiałów do zajęć z uczniami i ich rodzicami. Czas, który poświęciliśmy na szkoleniu, nie był czasem zmarnowanym, wręcz przeciwnie - bardzo dobrze i efektywnie wykorzystanym.

Tekst: Katarzyna Świderska

Zdjęcia: Agnieszka Adamska