×
Wyszukaj w serwisie
×

Noworoczne spotkanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z Sołtysami

W dniu 3 stycznia 2020r. odbyło się spotkanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z sołtysami sołectw należących do Gminy Lewin Brzeski. Związane było z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Opolskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. To dofinansowanie zadań własnych gminy w postaci dotacji celowej, dotyczących realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Chodzi o projekty, służące rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie.

Z terenu Gminy Lewin Brzeski w pierwszym roku obowiązywania projektu z dofinansowania będzie mogło skorzystać 7 sołectw. Gmina będzie miała możliwość decydowania, który z sołeckich pomysłów zostanie zrealizowany jako pierwszy. Każda społeczność będzie mogła wnioskować o dotację w kwocie maksymalnej do 5 tys. złotych. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania jest wymagany wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty dofinansowania.

Zgodnie z regulaminem projektu, głównym celem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej jest umożliwienie mieszkańcom sołectw podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków z budżetu województwa opolskiego na przedsięwzięcia i zadania o charakterze czy to bieżącym, czy inwestycyjnym, służącym wspieraniu i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. W szczególności chodzi o:

 a) nieodpłatne i służące lokalnej społeczności działania zwiększające aktywność i integrację społeczną mieszkańców; 

b) zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców sołectwa; 

c) działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców; 

d) działania wspierające ideę wzmocnienia tożsamości regionalnej; 

e) działania w sferze poprawy dostępu do sektora kultury, turystyki, rekreacji, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, itp.; 

f) udział w wydarzeniach np. sportowych, kulturalnych; 

g) tworzenie warunków do rozwoju oraz podnoszenia atrakcyjności w obszarze turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie. 

Warto dodać, że zakres zadań możliwych do zgłoszenia do realizacji w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej ma charakter otwarty, ale musi wpisywać się w główny cel projektu, o którym mowa powyżej.  

Burmistrz Lewina Brzeskiego podkreślił fakt, iż Marszałkowska Inicjatywa Sołecka odpowiada na potrzeby mieszkańców sołectw gminnych i na pewno przyczyni się do poprawy i rozwoju życia na wsi.