×
Wyszukaj w serwisie
×

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

Gmina Lewin Brzeski – realizator Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim - otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej w wysokości 280.998 zł w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020” z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zadaniem asystenta jest m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

Wsparciem planujemy objąć 24 osoby z niepełnosprawnością. O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału, a także sytuacja osobista (np. osoby samotne, stopień niesamodzielności itp.). Każdej osobie przysługuje w ciągu miesiąca usługa asystenta w wymiarze nie więcej jak 30 godzin, a usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach ustalonych indywidualnie jednak nie przekraczających godzin od 7.00 do 22.00.

Usługi mogą być przyznane pod warunkiem, iż osoba nie ma udzielanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

 lub

– posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Już dziś zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.

Druk zgłoszenia do udziału w programie oraz treść programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej do pobrania w załączonych plikach.

PDFProgram_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej edycja_2019-2020.pdf
DOCXZał_nr_7_Karta_zgłoszenie_do_Programu_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej.docx