×
Wyszukaj w serwisie
×

Trwa rekrutacja do projektu "Rodzinna Przystań"

Gmina Lewin Brzeski, w imieniu której realizatorem projektu jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w partnerstwie z Fundacją „PLAN B”  (Partner Wiodący) realizuje projekt „Rodzinna Przystań”.

Cel główny projektu: poprawa funkcjonowania społecznego 12 rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkujących gminę Lewin Brzeski w okresie 01.03.2020r.- 28.02.2021r. poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych.

Projekt "Rodzinna Przystań" zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

  • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności rodzinne,
  • pomoc prawną,
  • wsparcie terapeutyczne i mediację,
  • usługi dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i grupy zabawowe.

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym - miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów).

Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucia kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji. Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

 

Rekrutacja do projektu: marzec 2020 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego : (w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy) w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski tel. 774042630, e-mail:  lub w biurze projektu: Fundacja „Plan B” ul. Rodziewiczówny 18b, tel.: 663615026 lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: .    

 

Priorytety przy rekrutacji:

  • w pierwszej kolejności rekrutujemy dzieci, których rodzice są aktywizowani w ramach innych projektów RPO WO,
  • niepełnosprawność w rodzinie,
  • korzystające z POPŻ 2014-2020 ,
  • z nadzorem kuratora.

 

Wartość projektu: 393 400,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 334 390,00 zł