×
Wyszukaj w serwisie
×

Burmistrza Lewina Brzeskiego odpowiada na apel przedsiębiorców

W nawiązaniu do zamieszczonej informacji dotyczącej pakietu pomocowego dla przedsiębiorców z terenu Gminy Lewin Brzeski, Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w postaci:

- obniżenia miesięcznego czynszu za najem gminnych lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza do kwoty 1,00 zł plus VAT dla podmiotów gospodarczych, których PKD odpowiada branżom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. Powyższe zwolnienie obowiązuje za miesiące: kwiecień oraz maj 2020r. Gmina Lewin Brzeski - kierując się dobrem przedsiębiorców, których działalność została utrudniona z powodu wprowadzenia stanu epidemii - zaniecha naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie zapłat czynszów, a także wstrzyma działania egzekucyjne kierowane przeciwko dzierżawcom i najemcom opóźniającym się z opłatami czynszu, poczynając od dnia 1 marca 2020r.

 

W zakresie podatku od nieruchomości związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnik może zwrócić się o :

- odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami,

- rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami,

- umorzenie w części lub w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub tylko odsetek za zwłokę.

 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą wraz z  pisemnym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych winien dołączyć:

1. dokumenty wykazujące utratę płynności finansowej,

2. oświadczenie o stanie majątkowym,

3. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

4. oświadczenie o pomocy publicznej.

 

Wzór wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie:

www.lewin-brzeski.pl w zakładce Gmina- Podatki lokalne. Wniosek można złożyć poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP, pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego bądź wrzucić do umieszczonej przy drzwiach wejściowych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim skrzynki podawczej.

 

Pragnę poinformować Państwa, iż na bieżąco śledzimy poczynania Rządu RP w sprawie podjęcia ustawy tzw. „Tarczy antykryzysowej”, w następstwie której to będę starał się dostosować propozycje Rządu do możliwości finansowych gminy.

Chciałbym prosić jednocześnie mieszkańców Gminy Lewin Brzeski o wsparcie naszych przedsiębiorców w tych trudnych czasach i korzystanie z ich usług, celem zminimalizowania skutków związanych z panującą sytuacją.

Zwracam się do wszystkich Państwa o ścisłe przestrzeganie zarządzeń władz sanitarnych oraz przepisów porządkowych, co leży w interesie mieszkańców Gminy.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara