×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o przystąpieniu Gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu

Gmina Lewin Brzeski, w imieniu której realizatorem projektu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim realizuje projekt „Rodzinna Przystań” w partnerstwie z Fundacją „PLAN B”  (Partner Wiodący).

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest brak dostępności wysokiej jakości usług społecznych w odniesieniu do rosnącej potrzeby wsparcia rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Opracowanie projektu zostało poprzedzone przeprowadzeniem dogłębnej analizy istniejących w danym obszarze potencjałów, a także diagnozą deficytów występujących w obszarze wsparcia rodzin.

Cel główny projektu: poprawa funkcjonowania społecznego 12 rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkujących gminę Lewin Brzeski w okresie 01.03.2020r.- 28.02.2021r. poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt „Rodzinna Przystań” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

  • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności rodzinne,
  • pomoc prawną,
  • wsparcie terapeutyczne i mediację,
  • usługi dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i grupy zabawowe.

Efekty:

Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej: 12

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie : 40

Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć ich
umieszczanie w pieczy zastępczej: 22

Dzięki wsparciu specjalistów świadczących usługi w środowisku zamieszkania uczestników -  odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucia kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji.

Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

 

Rekrutacja do projektu: 1 marzec 2020 r. – 15 kwiecień 2020 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego:

(w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy):

w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26

49-340 Lewin Brzeski Tel. 774042630, e-mail: 

lub w biurze projektu: Fundacja „Plan B” ul. Rodziewiczówny 18b  w Nysie, tel. : 693269211

lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: 

W pierwszej kolejności rekrutujemy dzieci, których rodzice są aktywizowani społecznie i zawodowo w ramach innych projektów RPO WO.

Priorytety przy rekrutacji dla rodzin/osób z rodzin: 

  • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek -5 pkt, 2 przesłanki -2 pkt),
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)
  • korzystających z POPŻ 2014-2020 (5 pkt),
  • z orzeczonym  nadzorem kuratora (2 pkt).

Wartość projektu:  393 400,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 334 390,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl