×
Wyszukaj w serwisie
×

Radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi absolutorium

Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, która odbyła się 15 czerwca 2020r. Radni głosowali nad uchwałami w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Zgodnie z porządkiem obrad, Burmistrz Pan Artur Kotara przedstawił Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2019. Obowiązek corocznego przygotowania Raportu nakłada na władzę wykonawczą gminy ustawa o samorządzie gminnym. Przygotowany przez  Burmistrza Raport pełni więc funkcję sprawozdania z funkcjonowania Gminy Lewin Brzeski za 2019r. w szczególności z realizacji polityk, strategii, programów, uchwał, budżetu i realizacji zadań i kompetencji należących do jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Lewin Brzeski. Ma również na celu zapewnienie Radnym i Mieszkańcom Gminy wiedzy na temat gminy, jej działań w obszarze zadań wyznaczonych przepisami prawa. W debacie nad Raportem mogą brać również udział mieszkańcy gminy. Natomiast ocena działań jest wyrażona przez Radnych w formie głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Po przedstawieniu przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy za 2019 rok i przeprowadzonej debacie, Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Lewina Brzeskiego Panu Arturowi Kotarze wotum zaufania.

Kolejno Burmistrz przedstawił Radnym sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Gminy Lewin Brzeski za 2019 rok.

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. i został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. wydane przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Rozwoju Gospodarczego, Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.  

Podejmując uchwałę udzielającą Burmistrzowi absolutorium, Radni stwierdzili, iż działania budżetowe podejmowane w danym roku prowadzone były zgodnie z wysokością planów przy zachowaniu przepisów prawa  i celowości tych planów. Absolutorium udzielono jednogłośnie 15 głosami.

Jednomyślność w udzieleniu absolutorium dowodzi faktu, iż starania Burmistrza są trafne i nacechowane ma rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. Na zakończenie sesji Burmistrz podkreślił, iż praca nad realizacją budżetu Gminy i wypełnianie obowiązków z nią związanych nie byłoby możliwe bez udziału wielu osób. Podziękowania złożone przez Pana Artura Kotarę skierowane były do kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, kierownictwa jednostek organizacyjnych Gminy, w tym prezesów spółek gminnych, dyrektorów placówek oświatowych i kulturowych, kierownictwa Ośrodka Pomocy Społecznej. Z kolei Radnym Gminnym i Sołtysom Burmistrz dziękował za owocną współpracę przy wykonaniu tegoż budżetu.