×
Wyszukaj w serwisie
×

WYJAŚNIENIE dot. udzielania dotacji do wymiany źródeł ciepła i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Uprzejmie wyjaśniam, że w związku z ugruntowaną interpretacją obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych i prawa ochrony środowiska dot. udzielania dotacji do wymiany źródeł ciepła i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o uchwalone regulaminy, dofinansowaniu będą podlegać tylko inwestycje, które zostaną zakończone po zawarciu pisemnej umowy z Gminą Lewin Brzeski. Nie dopuszcza się możliwości finansowania kosztów zdania, które zostały już poniesione przed podpisaniem umowy z gminą.

Dotacje są przyznawane i rozliczane zgodnie z kolejnością złożenia kompletnych wniosków i do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Lewin Brzeski na 2020 rok. Kompletne wnioski, których realizacja jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie się środków przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel, przechodzą na następny rok budżetowy. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy z gminą nie będą refundowane, a  wniosek o udzielanie dotacji zostanie rozpatrzony negatywnie.

Ustawodawca nie dopuszcza możliwości finansowania lub dofinansowania kosztów zadań publicznych, które już zostały poniesione, gdyż wydatek ten miałby charakter refundacji poniesionych kosztów, nie zaś dotacji na realizację zadania (celu). Każda dotacja zgodnie z powyższą definicją prawną ma służyć finansowaniu lub dofinansowaniu realizacji zadań publicznych, a więc zadania które istnieje w dacie przyznania prawa do jego finansowania lub jego dofinansowania. Tym samym dopiero po przyznaniu prawa do dotacji można mówić o realizacji zadania publicznego. Dotacja to wydatek redystrybucyjny, na coś przyszłego.

 

 

Burmistrz

Artur Kotara