×
Wyszukaj w serwisie
×

Gmina Lewin Brzeski otrzymała dofinansowanie

logo.jpeg

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, iż wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego” w dniu 30 czerwca br. został zakwalifikowany do otrzymania przedmiotowego dofinansowania w kwocie niemal 300 tys. zł.

Zamierzone prace dotyczyć będą konserwacji zabytkowego kościoła ewangelickiego pw. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim w zakresie remontu konstrukcji dachowej i wymiany jego pokrycia oraz remontu empor. Zakres ten uwzględnia priorytetowe potrzeby inwestycyjne mając na względzie zinwentaryzowany stan techniczny obiektu oraz będzie stanowił pierwszą z inwestycji związanych z jego całościową renowacją. Prace w ramach projektu zostaną przeprowadzone w oparciu o uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Budynek kościoła objętego projektem pochodzi z XIV w. i jest uznawany za najcenniejszy zabytek gminy. Jego historyczną wartość podkreślają liczne wartościowe detale architektoniczne (m.in. ołtarz, ww. empory, kamienne nagrobki), wpis do wojewódzkiego rejestru zbytków nieruchomych pod nr 602/59 z 22 października 1959 r. i lokalizacja w strefie A ochrony konserwatorskiej. Z uwagi na znaczącą degradację obiekt obecnie jest wyłączony z powszechnego i nieograniczonego użytkowania. W ramach projektu planuje się także realizować rozwiązania zmierzające do zwiększenia dostępności do obiektu i informacji o nim, w tym uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

Całościowa kwota potrzebna do wykonania prac, o których mowa powyżej, wynosi przeszło 900 tys. zł. Burmistrz Lewina Brzeskiego zwróci się na najbliższej Sesji do Radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z prośbą o zabezpieczenie brakującej kwoty projektu. Termin realizacji projektu to 2022r.